Přeshraniční spolupráce

Projekt do značné míry sociálně integruje polsko-české přeshraničí, včetně kontaktů osob s fyzickým postižením a organizací, které jim poskytují péči. Na základě získaných nových poznatků a zkušeností v průběhu realizace projektu, budou obě univerzity připravovat budoucí pedagogy a zlepší dovednosti svých současných pedagogů. Spolupráce partnerů přímo ovlivní spolupráci české a polské akademické obce, což přinese oběma partnerům značné výhody ve formě navázání dlouhodobých kontaktů a vzájemné spolupráce. Přesněji, tento projekt bude první z množství dalších projektů, které jsou již v záměrech obou partnerů. Společné projektové týmy složené z učitelů i studentů přispějí k vzájemnému porozumění, posílení vztahů a podpoře úsilí o přátelštější vnímání druhé strany. Činnosti obou partnerů budou probíhat paralelně v obou regionech za vzájemné spoluúčasti a spolupráce.

Dopad projektu na rovné příležitosti a zamezení jakékoliv diskriminace

Projekt je přímo zaměřen na rovné příležitosti a zamezení jakékoliv diskriminace.

Prostřednictvím provádění programu rozhovorů na středních školách projekt přispěje ke zvýšení povědomí o problémech osob s fyzickým postižením, jejich potřebách a možnostech. Výzkum prováděný studenty středních škol je přiblíží k lidem s postižením žijícím v blízkém okolí, což způsobí prolomení bariér ve vzájemné komunikaci a kontaktech. Akce, organizované v rámci projektu, umožní lidem s fyzickým postižením aktivně se podílet na životě místní komunity a prohloubí jejich integraci v rámci komunity. Rovněž umožní rozvoj vhodných postojů mladých lidí k problematice fyzického postižení a jeho rozpoznávání v bezprostřední blízkosti.